“Happy Birthday to you”, A-melodi

Bursdagssangen med fermate og mye akkordskifting i siste del.

Video “Happy Birthday to you”